Kohdennettua digitaalista mainontaa

Kohdennettua digitaalista mainontaa

Vivotech Oy
aktiivimedia.fi
tietosuojaseloste

Vivotech Oy
aktiivimedia.fi
tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 1. I – Henkilötietojen käsittely Vivotech Oy:n / Latauspistemedian palveluissa:

  Vivotech Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

  1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

  Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

  Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

  • nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • demografiatiedot, kuten arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, tiedot ilmoittautumisista asiakasetutapahtumiin, kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot
  • luvat ja suostumukset
  • tarjonnanestotiedot
  • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
  • muut käyttäjältä kerätyt tiedot

  Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

  • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot.
  • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
  • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
  • Päätelaitteen sijaintitiedot, kuten GPS:n avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

  Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

  • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista, kuten esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

  Markkinointirekisterimme tiedot:

  • Puhelinmyynnin markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista ja äidinkielestä sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjoushistoriasta sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme kun tämän asiakkuus on päättynyt tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.
  1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

  Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

  • Tuotekehitys ja raportointi: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme, sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. 
  • Mainonnan kohdentaminen: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Kohdennus perustuu käyttäjän antamiin tietoihin sekä käyttäjästä kerätyistä tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin, kuten laskettuihin kiinnostuksen kohteisiin tai segmentteihin. 
  • Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia sinuun.
  1.    Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

  Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

  • Sopimus: Kun tilaat tai ostat palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä palvelun ominaisuuksien, kuten esimerkiksi palvelujen toteuttamiseen tarvittavia tietoja.
  • Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.
  • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutustietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
  • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaan ja sen kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen. Esimerkiksi:
   • Tuotekehitys (pyrimme jatkuvasti jalostamaan palveluidemme käyttökokemusta ja parantamaan palveluiden ominaisuuksia perustuen niiden käyttöön)
   • Liiketoiminnan raportointi (mittaamme tilausten kehittymistä ja mainosten näkyvyyttä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja suunnitella palveluiden kehitystä)
   • Tietojen suojaaminen (varmistamme, että verkko- ja mobiilisivuillamme sovelluksissamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet)
   • Väärinkäytösten ehkäisy (käyttölokien tallennus)
   • Asiakaspalvelu (asiakaspalveluun lähetettyjen pyyntöjen kirjaus)
   • Uusien tarjousten tekeminen asiakkaille suoramarkkinoinnin kautta siten, että huomioimme asiakkaiden todennäköiset kiinnostukset ja vältämme turhat yhteydenotot.

  Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaille. Minimoimme myös tunnistavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. 

  1. Miten tietojani yhdistetään?

  Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja yhdistettyinä sattumanvaraisesti luotuihin tunnisteisiin, joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

  Voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen. 

  1. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

  Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

  • Käyttäjän tilaus- ja kontaktihistoriatietoja säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä 4 vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset sekä sähköpostimarkkinointiluvat ja uutiskirjetilaukset.
   • Passiivisten asiakkaiden vanhojen tietojen poistamisen osalta kehitystyö on vielä osittain kesken. 
  • Pysyvässä markkinointirekisterissämme voidaan säilyttää rajattua tietosisältöä puhelinmarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista ja äidinkielestä, sekä suppea yhteenveto tilaus- ja tarjoushistoriasta ja yhteystiedot puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa varten.)
  • Säilytämme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja myös sen jälkeen kun käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

  Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään:

  • Riippuen käyttötarkoituksesta, johon tiedot on kerätty, saatamme säilyttää tietoja myös lyhyemmän aikaa.
  • Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.
  1. Miten henkilötietoni suojataan?

  Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

  1.  Käsitteleekö Vivotech Oy sensitiivisiä henkilötietoja kuten päätelaitteeni sijaintia?

  Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

  Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n, avulla. 

  Mikäli käyttäjä ei ole antanut nimenomaista suostumusta päätelaitteen sijaintitietojen käsittelemiseksi, voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiseksi.

  2 – Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely

  1.   Mistä lähteistä tietoni kerätään?

  Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään.

  Lisäksi keräämme tietoja julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Voimme täydentää käyttäjän antamia tietoja muun muassa edellä mainituista julkisista ja yksityisistä rekistereistä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta.

  Kun Vivotech ylläpitää sivua Facebookissa, Facebook ja Vivotech Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä Vivotech Oy:n Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

  1. Kuka käsittelee henkilötietojani?

  Vivotech Oy voi käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä, markkinoinnin palveluista (sähköpostiviestintään liittyvät ratkaisut, puhelinmyyntiyritykset), ja mainosteknologioista sekä mediatilan myynnistä tai ostamisesta.

  1. Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella?

  Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

  1.  Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

  Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

  • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
  • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.
  • Voimme luovuttaa tarkkaan valituille mainonnan kumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi reaaliaikaisesti, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
  • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
  • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
  • Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin lakien mukaisesti.
  • Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.
  1. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

  Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

  1. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Vivotech Oy:n / Latauspistemedian sivustoilla?

  Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Vivotech Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. 

  Sopimusjärjestelyin takaamme, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

  Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Vivotech Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

  Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

  1. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

  Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,  Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. 

  III –  Käyttäjien oikeudet

  1. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

  Vivotech Oy:n palvelujen käyttäjillä on oikeus:

  • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
  • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen *)
  • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta *)
  • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
  • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
  • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
  • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus
  • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.

  *) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

  1. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

  1. Mihin voin ottaa yhteyttä?

  Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

   

  Rekisterinpitäjä:
  Vivotech Oy

  2561680-5
  Riippakoivuntie 14A1
  02130 Espoo Finland

  Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

  Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.

Korkeakoulujen kampusympäristö on täynnä potentiaalia ja intoa, mikä tekee siitä optimaalisen paikan mainostaa.
Parhaat Käytännöt Opiskelijoille Suunnatussa Mainonnassa

Voit ostaa aktiviimediasta näkymistä myös mediani.fi palvelun kautta.

Vivotech Oy

Aktiivimedia on Vivotech Oy:n mediabrändi, joka tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen viestintään uniikeissa mediaympäristöissä, joissa ei normaalisti ole totuttu näkemään muuta mainontaa.

Aktiivimedia mukana
Aktiimedia

@2022 Vivotech Oy (2561680-5)