Kohdennettua digitaalista mainontaa

Kohdennettua digitaalista mainontaa

aktiivimedia
ja myyntiehdot

aktiivimedia
ja myyntiehdot

Myyntiehdot

Myyntiehdot

 1. YLEISTÄ
  1. Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Vivotech Oy:n / Aktiivimedian (jäljempänä Vivotech
   Oy) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) toimittamiin mainosratkaisuihin, elleivät Vivotech Oy ja
   Asiakas ole kirjallisesti muuta sopineet.
  2. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot
   osaksi Vivotech Oy:n ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ilman eri viittausta tilaamalla Vivotech
   Oy:n mainosratkaisuja. Vivotech Oy:llä on oikeus muuttaa näitä myyntiehtoja. Kulloinkin
   voimassaolevat myyntiehdot ovat nähtävillä Vivotech Oy:n Aktiivimedian
   kotisivulla: www.aktiivimedia.fi

 2. MAINOSKAMPANJAN VARAUSSOPIMUS
  1. Mainoskampanjasta tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, eli Vivotech Oy:llä on
   oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainosinventaarista ja
   mainosjaksosta sopimus kolmannen osapuolen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole
   ilmoittanut Vivotech Oy:lle hyväksyvänsä tarjousta.
  2. Mainosvälineestä ja – tuotteesta riippuen
   mainoskampanja voi olla mitattu tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina, näyttökertoina tai
   impressioina.
  3. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla
   todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen.
  4. Mainoskampanjaa tilattaessa on
   ilmoitettava mainosjakson ajankohta, sovitut mainosnäytöt (lokaatiot), mainostettava tuote,
   mainostaja sekä aineiston toimittaja.
  5. Mainosloopissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman alan
   mainontaa.

 3. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
  1. Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen mainoskampanjan, Vivotech Oy laskuttaa ostajaa 20
   % peruutetun sopimuksen hinnasta.
  2. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan
   myöhemmin kuin kymmenen (10) arkipäivää ennen mainoskampanjan alkua, Vivotech Oy
   laskuttaa koko sopimuksen hinnan.
  3. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
  4. Mainoskampanjan mahdollista
   siirtämistä myöhemmin toteutettavaksi käsitellään peruutuksena ja siitä on aina sovittava
   kirjallisesti erikseen.
  5. COVID johtuvista sulkemisista tms. asiakkaalla on oikeus tarvittaessa siirtää kampanjaa eteenpäin max. 6kk ilman erillisveloitusta.

 4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
  1. Mainoskampanjan kokonaishinta laskutetaan Asiakkaalta mainoskampanjan alussa. Laskutusta
   koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta.
  2. Arvonlisävero lisätään hintoihin kampanjan alkuhetkellä voimassa olevan lainsäädännön
   mukaisesti.
  3. Maksuehto on 10 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin
   voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.
  4. Vivotech Oy:llä on oikeus siirtää saatavat rahoituskumppanilleen ( Puro Finance )

 5. MAINOSMATERIAALIN TOIMITUS
  1. Julkaisuvalmiin mainosaineiston on oltava Vivotech Oy:n aineistohallinnasta vastaavan hallussa
   viimeistään 5 arkipäivää ennen julkaisua. Mikäli aineisto toimitetaan edellä mainittujen aikataulujen
   jälkeen, lisätään aineistonsiirtomaksuun 30 % pikatoimituslisä.
  2. Asiakas vastaa myöhästymisestä
   aiheutuvista lisäkustannuksista. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa Vivotech Oy:n omista
   standardeista ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista.

 6. MAINOSMATERIAALIN MYÖHÄSTYMINEN
  1. Mainostajan on toimitettava kampanjan mainosaineisto Vivotech Oy:n aineisto-ohjeissa
   määriteltyjen aikataulujen ja teknisten ohjeiden mukaisesti. Määräajan jälkeen jätetyn ilmoituksen
   julkaisua ei voida taata.
  2. Mikäli aineistoa ei toimiteta, veloitetaan kampanjan nettohinta.

 7. MAINONNAN SISÄLTÖ
  1. Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset
   perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja
   terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset.
  2. Mainonta ei saa olla hyvän tavan
   vastaista. Vivotech Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa solmimissaan sopimuksissa
   poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja
   näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Vivotech Oy ole velvollinen korvaamaan tästä
   asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

 8. VASTUUNRAJOITUS
  1. Vivotech Oy ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten
   menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista.
  2. Vastuun-rajoitus ei koske vahinkoja,
   jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.
  3. Vivotech Oy:llä on oikeus enintään +/- 7 % poikkeamaan mainoskontaktien, toistomäärien tai mainospintojen määrässä suhteessa sopimuksessa sovittuun. Mainospintojen määrä voi kasvaa esimerkiksi uusien sopimusten vuoksi tai pienentyä esimerkiksi huoltotöiden, teknisten ongelmien, tai muiden syiden takia.

 9. YLIVOIMAINEN ESTE
  1. Vivotech Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.
   Tällaiseksi katsotaan Vivotech Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei
   kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Vivotech Oy:tä
   täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan ilman, että Vivotech Oy voi kohtuullisin toimin tai
   kustannuksin tällaista poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen
   levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide,
   yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimen-pide
   katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen
   osallisena.
  2. Vivotech Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös
   vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista
   viivästystä hankkia muualta.

 10. SOPIMUKSEN SIIRTO
  1. Vivotech Oy:llä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja
   velvollisuuksineen Vivotech Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

 11. SÄHKÖ
  1. Vivotech Oy ei ole vastuussa sähkön jakelussa tapahtuvista katkoksista.

 12. OIKEUS KÄYTTÄÄ MAINOSTA

  Ellei Asiakas ole kirjallisesti toisin ilmoittanut Vivotech Oy:lle viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa Vivotech Oy:lle, ensiesityksen tai -julkaisun jälkeen Vivotech Oy:llä on oikeus siirtää aineisto kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranetsivuillaan. Vivotech OY:llä ei ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vivotech Oy:llä on aina oikeus käyttää mainosaineistoa osana niitä mediasisältöjä, joissa mainosaineisto on julkaistu tai esitetty (ns. arkistokäyttö).

TERMS OF SALE FOR ADVERTISING

 1. GENERAL TERMS
  1. These terms of sale apply to all advertising solutions provided by Vivotech Oy / Active Media (hereinafter referred to as the ”Vivotech Oy”) to its customers (hereinafter referred to as the “Customer”), unless Vivotech Oy and the customer has not agreed otherwise in writing.
  2. The customer is deemed to have accepted these terms of sale as part of a sales agreement between Vivotech Oy and the Customer without a separate reference by ordering Vivotech Oy’s advertising solutions. Vivotech Oy has the right to change these terms of sale. The valid terms of sale are available on Vivotech Oy’s active media website: atiivimedia.fi

 2. ADVERTISING CAMPAIGN RESERVATION TERMS
  1. The offers made for the advertising campaign are valid on the terms of the intermediate sale, ie Vivotech Oy has the right, irrespective of the offer, to reserve the advertising inventory which is the subject of the offer; and make a contract with a third party for the advertising period as long as the Customer has notified Vivotech Oy that it accepts the offer.
  2. Depending on the ad media and product, an ad campaign can be measured in hours, days, weeks, months, or impressions.
  3. The contract is valid when the buyer or their representative in writing or otherwise in a probative manner confirm that they accept the offer made.
  4. When ordering an advertisement campaign, there must be indicated time of the advertising period, locations of displays, the product to be advertised, the advertiser and the supplier of the advertisement material.
  5. Other ads of the same industry may be running in the advertisement loop at the same time.

 3. CANCELLATION OF THE AGREEMENT
  1. If the buyer cancels the advertising campaign in accordance with the agreement more than ten (10) working days before the start of the advertising campaign, Vivotech Oy will invoice the buyer 20% of the price of the agreement.
  2. If the buyer cancels the contract in accordance with the agreement later than ten (10) working days before the start of the advertising campaign, Vivotech Oy will invoice the price of the agreement.
  3. Cancellations must be made in writing.
  4. Any postponement of the ad campaign will be considered a cancellation and must always be agreed in writing separately.
  5. Possible closures due to COVID, etc., the customer has the right to postpone the campaign, if necessary, within next 6 months without extra charge.

 4. BILLING AND PAYMENT TERMS
  1. The total price of the advertising campaign will be billed to the Customer at the beginning of the advertising campaign. Invoicing complaints must be made within eight (8) days of receiving the invoice.
  2. VAT will be added to the rates according to the legislation in force at the beginning of the campaign.
  3. The payment term is 14 days net, unless otherwise agreed. Interest on arrears is charged for late payment in accordance with the Interest Act (633/1982) in force at the time.

 5. DELIVERY OF ADVERTISING MATERIAL
  1. Ready-to-publish advertising material must be in the possession of Vivotech Oy’s material management manager no later than 2 working days before publication. If the material is delivered after the above-mentioned schedules, a 30% express delivery surcharge will be added to the material transfer fee.
  2. The customer is responsible for the additional costs of the delay. If the advertising material deviates from Vivotech Oy’s material instructions and additional costs are incurred, the customer is responsible for the mentioned additional costs.

 6. DELAY IN DELIVERING ADVERTISING MATERIAL
  1. The advertiser must submit the advertising material for the campaign in accordance with the schedules and technical instructions specified in Vivotech Oy’s material instructions. Ad submission after the deadline cannot be guaranteed.
  2. If the material is not delivered, the Net Price of the campaign will be charged.

 7. ADVERTISING CONTENT
  1. Outdoor advertising must take into account the current international rules of advertising, the decisions of the Central Chamber of Commerce and the Advertising Ethics Council, as well as social and preliminary rulings issued by healthcare product control.
  2. Advertising must not be contrary to good manners. In the agreements entered by its partners, Vivotech Oy is committed to removing advertisements that cause general aggravation if required. If the customer’s campaign must be suspended for these reasons, Vivotech Oy is not obliged to reimburse the customer for any costs, expenses or losses incurred.

 8. LIMITATION OF LIABILITY
  1. Vivotech Oy is not liable to the customer for any indirect or consequential damages, such as lost profits or third party claims.
  2. The limitation of liability does not apply to damages caused intentionally or through gross negligence.
  3. Vivotech Oy has the right to deviate by a maximum of +/- 7% in the number of advertising contacts, number of plays or advertising space in relation to what was agreed in the agreement. The number of advertising spaces may increase due to new contracts or decrease due to maintenance work, technical problems or other reasons.

 9. FORCE MAJEURE
  1. Vivotech Oy is not responsible for delays and damages caused by force majeure. Such is the reason beyond the control of Vivotech Oy, which it cannot reasonably be expected to have taken into account when concluding the agreement and which prevents Vivotech Oy from fulfilling its contractual obligations without Vivotech Oy being able to eliminate such by reasonable actions or costs. Force majeure is considered to be e.g. war, insurrection, internal unrest, industrial action, natural disaster, fire, import ban or other official action, interruption of public transport or energy distribution. A strike, lockout, boycott, and other industrial action is considered to be force majeure even if the party to the agreement is the target or participant in it.
  2. Force majeure encountered by Vivotech Oy’s subcontractor is also considered a ground for exemption if the subcontracting cannot be obtained elsewhere without unreasonable costs or significant delay.

 10. TRANSFER OF THE AGREEMENT
  1. Vivotech Oy has the right to transfer the agreement entered into with the customer with its rights and obligations with Vivotech Oy to a company belonging to the same group.

 11. ELECTRIC
  1. Vivotech Oy is not responsible for interruptions in the distribution of electricity.

 12. RIGHT TO USE THE ADVERTISEMENT
  1. Unless the Customer has notified Vivotech Oy in writing at the latest when submitting advertising material to Vivotech Oy, Vivotech Oy has the right to transfer the material to a hard disk or other storage medium and use it in presentation, training and research summaries, as well as in its own Internet and extranet pages. Vivotech OY does not have the right to use advertising for commercial purposes in other media. For the sake of clarity, it is stated that Vivotech Oy always has the right to use the advertising material as part of the media content in which the advertising material has been published or presented (so-called archival use).
Korkeakoulujen kampusympäristö on täynnä potentiaalia ja intoa, mikä tekee siitä optimaalisen paikan mainostaa.
Parhaat Käytännöt Opiskelijoille Suunnatussa Mainonnassa

Voit ostaa aktiviimediasta näkymistä myös mediani.fi palvelun kautta.

Vivotech Oy

Aktiivimedia on Vivotech Oy:n mediabrändi, joka tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen viestintään uniikeissa mediaympäristöissä, joissa ei normaalisti ole totuttu näkemään muuta mainontaa.

Aktiivimedia mukana
Aktiimedia

@2022 Vivotech Oy (2561680-5)